Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Vendégkönyv
[106-87] [86-67] [66-47] [46-27] [26-7] [6-1]

2011.05.19. 07:48 Idézet
Agnus Dei

 

Jan van Eyck:  Genti oltár A bárány imádása

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem.


2011.05.18. 12:17 Idézet
Szent Ferenc

 

Guido di Graciano: Szent Ferenc és élete 

 

Assisi Szent Ferenc Virágoskertje Fioretti

 http://www.fvr.hu/forras/Fior.html


2011.05.15. 23:43 Idézet
A szentháromság diadala

 

Raffaello Sanzio: A szentháromság diadala (La disputa del sacramento)

Vatikán, Stanza della Segnatura


2011.05.12. 17:49 Idézet
Feltámadás

 

1Jn 3, 2-6

 

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.  Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűnt cselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy őbenne nincsen bűn.  Aki őbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt.


2011.05.09. 14:32 Idézet
Apostolok

 

Albrecht Dürer: JÁNOS, PÉTER, PÁL, MÁRK apostolok
 
 
 

2011.05.06. 15:53 Idézet
Péter

 


Bernardo Strozzi: Szent Péter bilincsekből való szabadulása  (Szent Péter vasaszakadása)

 

ApCsel 12.2-12

Ebben az időben Heródes király elfogatta az egyház néhány tagját, hogy ártson nekik.
János testvérét, Jakabot karddal kivégeztette.
Amikor látta, hogy ezzel megnyerheti a zsidók tetszését, azon volt, hogy Pétert is elfogassa. A kovásztalan kenyér ünnepét ülték.
Elfogatta, börtönbe záratta, és rábízta négy, egyenként négy katonából álló őrségre. Az volt a szándéka, hogy húsvét után a nép elé vezetteti.
Míg Pétert fogva tartották a börtönben, az egyház állandóan imádkozott érte az Istenhez.
Azon az éjszakán, amikor Heródes elő akarta vezettetni, Péter két katona között aludt, kettős lánccal megbilincselve. A bejáratnál őrök tartották szemmel a börtönt.
Egyszerre csak megjelent az Úr angyala, a helyiséget pedig fény árasztotta el. (Az angyal) oldalba lökte Pétert, s fölébresztette: "Kelj fel gyorsan!" - mondta. Erre a láncok lehulltak a kezéről.
Aztán így folytatta az angyal: "Csatold fel övedet, és vedd fel sarudat!" Amikor megtette, tovább sürgette: "Vedd magadra köntösödet, és kövess!"
Ment és követte, de nem tudta, hogy valóság-e, amit vele az angyal tesz. Azt gondolta, látomása van.
Átmentek az első őrségen, majd a másodikon is, aztán eljutottak a város felé nyíló vaskapuhoz, és ez magától kinyílt előttük. Kint még végigmentek az egyik utcán, aztán az angyal hirtelen eltűnt mellőle.
Amikor Péter föleszmélt, megszólalt: - "Most már csakugyan tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kiszabadított Heródes kezéből, s abból, amire a zsidó nép számított."
Mihelyt feleszmélt, elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának a házába, ahol sokan voltak együtt és imádkoztak.


2011.05.04. 07:45 Idézet
Sindone

A "torinói lepel" elnevezései

 

  • Mandülion (szír eredetű) kendő. Edesszában őrzött lepel neve 944 előtt. Vitatott, hogy ezt a lepelt hívták így, mert ezzel kapcsolatban csak „arcot” említenek a források, bár ekkor még összehajtva tárolhatták 48 rétegben, így csak az arc válhatott láthatóvá.
  • Tetradiplon (bizánci elnevezés). Egy olyan tárgy melyet „négyszeresen megdupláznak”. A torinói leplet négyszer hajtották össze és utána az egészet középen még egyszer. Más néven is tisztelték: akheiro-poiétosz nem kézzel készített, latinul non manufactum, oroszul nye-ruko-tvorenij.
  • Sindon (francia). Ebből a szóból származik a szindonológia (a lepellel foglalkozó tudomány – más megközelítésben áltudomány), mely alkalmanként kongresszusok összeülésével egyeztetik a frissebb kutatások eredményeit.

A Lepel, 4, 92 méter hosszú és 1,13 méter széles, lenvászonból készült, ún. heringszálka" szövéssel.
A hagyomány szerint ez a Lepel az a halotti kendő, amelybe Jézus testét tekerték, miután levették a keresztről. Az evangéliumokból kiderül, hogy Arimatheai József Jézus testét lepelbe csavarva helyezte el sírboltjában. Az 1898-as kiállítás ideje alatt Secondo Pia (Asti-ban élő ügyvéd) kapott felhatalmazást arra, hogy fényképeket készítsen a Lepelről. Nagyon meglepődött, s elképedve hőkölt hátra, amikor észrevette, hogy a fénykép negatívja valójában a pozitív kép (amit a valóságban láthatunk), amelyen egy ember nyugodt, békés, fenséges tekintetű arca, s teste látszódik.
A Leplen levő lenyomatok ezért pontosan úgy viselkednek, mint egy természetes negatív kép, leszámítva azt, hogy a képet vérző sebekből kifolyó vér alkotja.


2011.04.26. 16:16 Idézet
Mandilion

 

Az egyházi hagyomány megerősíti, hogy a Megváltó első ikonja a Megváltó földi élete során keletkezett. Ez a képmás a Mandilion, amelyet a Megváltó "Nem kézzel alkotott" képmása néven ismerünk.

Krisztus első képmásának történetét, (legendáját) mindenekelőtt a Megváltó "Nem kézzel alkott" képmásának ünnepére (augusztus 16.) írott istentiszteleti szövegek közvetítik.
A "Nem kézzel alkotott képmás keletkezésének bővebb ismertetése a Ménologionban található.

Ez röviden a következőképpen foglalható össze:


A leprában szenvedő edesszai király elküldte írnokát, Ananiást Krisztushoz egy levéllel együtt, amelyben azt kéri Krisztustól, hogy jöjjön Edesszába, és gyógyítsa meg őt. Ananiás festő volt, és Abgár megparancsolta neki, hogy ha a Megváltó nem tud eljönni, akkor fessen róla egy képet, és azt hozza el neki. Ananiás sűrű tömegtől körülvéve talált rá Krisztusra. Ráállt egy kőre, ahonnan Krisztust jobban lehetett látni, és megpróbálta lefesteni Őt. Mikor Krisztus látta, hogy Ananiás arcképet akar Róla készíteni, vizet kért, megmosakodott, kendővel megtörölte az arcát, és e kendőn megmaradt képmásának lenyomata. A Megváltó átadta ezt a kendőt Ananiásnak, azzal az utasítással, hogy a válaszlevéllel együtt vigye azt el annak, aki őt küldte. Ebben a levélben Krisztus megírta, hogy Ő maga nem megy Edesszába, mivel Neki azt kell teljesítenie, amiért elküldetett. Megígérte, hogy feladatának teljesítése után elküldi Abgárhoz egyik tanítványát. Miután megkapta az arcképet, Abgár meggyógyult a fő betegségéből...

2011.04.26. 12:46 Idézet
Jézus él

Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig. Mt 28, 19-20


2011.04.22. 16:10 Idézet
Golgota

HERBERT SCHMALZ:  Return from Calvary

Herbert Schmalz: Return_from_Calvary

 

"Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsaami elveszett."Lukács 19.10.


2011.04.21. 13:01 Idézet
Mária

 

Tiziano: Mária mennybemenetele

Tiziano: Mária mennybemenetele

 

Felvitetett mennyországba

 

Tihanyi-kódex

 

Érvén az apostolok az Josafátnak völgyére, találának ott egy koporsót, Urunk Krisztusnak koporsójához hasonlatost, melybe Asszonyunknak testét nagy tisztösséggel helhözteték, holott Úrnak parancsolatja szerént harmad napig isteni dicséretbe megmaradának. Íme kedég harmad napra az koporsót nagy fényös köd környülvevé és angyali énöklésök hallattatának és édös illat érözteték. És íme Urunk Jézus leszállván angyaloknak sokságával, az apostoloknak köszöne, mondván: Békesség tinéktök! Kik térdökre esvén felelének: Dicsőség néköd, Uram, ki csak tétesz nagy csodákat. Mondá esmét nékik Urunk: Mi láttatik tinéktök, hogy minemő tisztösségöt tegyek esmét az én szent Anyámnak? Kinek ők felelének: Uram, igaznak láttatik te szolgáidnak, hogy miképpen te az halált meggyőzvén országlasz örökre, ezönképpen Anyádnak szent testét feltámasztván mennyországba helhöztessed az te jobbodra. Íme kedég legottan Asszonyunknak lelke jelön láttaték lenni, tehát Urunk szóla, mondván: Kelj fel, jövel, én szeretőm, dicsőségnek hajloka, életnek édene, szép vagy, én jegyösöm, és szeplő nincsen tebenned, miképpen azért bínt nem vallál, ezönképpen rothadatosságot sem vall az te testöd. És íme legottan Asszonyunknak lelke járula szent testéhöz, és az koporsóból kijöve megdicsőült testbe. Az apostolok azért felnyitván az koporsót, iresön találták, csak találák benne az gyászruhát és az gyócsot, kibe Asszonyunknak testét takarták vala. Azért az apostolok megapolgatván az koporsót és Urat dicsérvén, térének Jeruzsálembe, hirdetvén ezt, hogy Asszonyunk testbe és lélökbe felvétetött mennyországba.

1532


2011.04.21. 12:53 Idézet
Saul

.Caravaggio: Saul megtérése

Caravaggio: Saul megtérése

 

"Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá:

'Saul, Saul, miért üldözöl engem?' 
Ő pedig megkérdezte: 'Ki vagy, Uram?' 
Az így válaszolt: 'Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned!'" (ApCsel 9:1-6) 

2011.04.20. 17:25 Idézet
Húsvéthétfő

Matthias Grünewald: Isenheimi oltár - Az ítélkező és feltámadó Krisztus Sol Justitiae (Igazság Napja) és Sol invictus (legyőzhetetlen Nap).

 

 

 
 Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: "Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam."
 
 
 

2011.04.20. 13:44 Idézet
Húsvétvasárnap

 

Alleluja!

„Föltámadt Krisztus halottaiból,

 legyőzte halállal a halált.

 és a sírban lévőknek életet ajándékozott!”

 

 

Caravaggio: Hitetlen Tamás

 

János Evangéliuma 20. rész

18.

Elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki.

 

19.
Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, a hol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek!
20.
És ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat.
21.
Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek titeket.
22.
És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:
23.
A kiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; a kikéit megtartjátok, megtartatnak.
24.
Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, a kit Kettősnek hívtak, nem vala ő velök, a mikor eljött vala Jézus.
25.
Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképen el nem hiszem.
26.
És nyolcz nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!
27.
Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.
28.
És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!
29.
Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.

2011.04.19. 17:40 Idézet
Nagyszombat

 

 

Jeruzsálemi Szent-Sír templom - Tűzszertartás

A Tűzszertartás, a jeruzsálemi Szent Sír-templom nagyszombaton történő szertartása a IV. századra visszanyúló tradíciója. Annak a "szent tűznek" a megjelenése, amelyet a görög ortodox pátriárka hoz ki a szent sírból, hogy felmutassa a gyülekezetnek. Az égő fáklyákkal és gyertyákkal várakozó hívők elragadtatva ünneplik a Szent tüzet. 

 

Nagyszombaton Jézus sírjában pihent. Ennek a napnak nincs liturgiája, ezért aliturgikus napnak nevezzük. A hívők felkeresik a még nagypénteken elkészített szentsírt, Jézus jelképes sírját, és ott imádkoznak. A nagyszombat a húsvétot megelőző nap a keresztény naptárban. Nagyszombat a húsvéti örömünnep kezdete. Este kezdődik az ünnep a tűzszenteléssel (ez a VIII. századból eredő szertartás), ezt követi a keresztvíz-szentelés majd a vigília, ez már a feltámadást ünnepli.

Az egyházi szimbolikában a kialvó, majd újra fellángoló tűz jelképezi Krisztust. A liturgikus gyakorlat ma is él: a gyertyát, a feltámadó Krisztus jelképét megszentelt tűz lángjánál gyújtják meg.


2011.04.19. 15:11 Idézet
Nagypéntek

 

 

PILINSZKY JÁNOS: Keresztről keresztre

 
 

Az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre vándo- 
rol, mint inkább keresztről keresztre száll. Már geometriai 
formáját tekintve is a kereszt: találkozás és ellentét, tiszta el- 
lentmondás. Tragikum és reménység egyszerre. A teljes el- 
hagyatottságnak és kiszolgáltatottságnak ama metszőpontja, 
ahol a lélek egyedül képes önmagát végül is egészében és vég- 
legesen Isten kezére adni.

 

Az első kereszt a gyerekkor kereszt- 
je. Félelemből és bizalomból ácsolták. Méretre nem na- 
gyobb egy kitárt karú gyermeknél. De épp ettől kereszt: tes- 
tünkre és lelkünkre szabott ellentmondás. Lényege szerint se 
nagyobb, se kisebb a későbbieknél. Emberszabású és ember- 
telen. A „boldog gyerekkor" puszta önámítás. Gyermeknek 
lenni éppoly nehéz, mint aggastyánnak. Ahogy a gyermek- 
kor boldogsága se más, mint az öregkoré. A kereszt tragikus 
metszőpontja ugyanis legfőbb vigaszunk, reménységünk he- 
lye is: derű és tragikum egy helyről fakad, bár látszatra kizár- 
ják egymást. Ezt minden nagy vallás és kultúra tudta. De leg- 
szebben Jézus „fogalmazta meg": „Boldogok, akik sírnak". 
És van mélyebb sírás a gyermeksírásnál?

 

A második kereszt a kamaszkoré. Egyik ágának fölismerés, 
másik ágának tévelygés a neve. Elég Rimbaud zseniális illu- 
minációira és abszintos talajvesztésére gondolunk. Egy kissé, 
vagy talán nem is kissé, minden kamasz „kölyök Shakes- 
peare". Komoly kereszt a kamaszok keresztje. Szálkáiról elég 
meggyőződnünk a Tékozló Fiú könnyeiből. Ez a fiú bűnös- 
ségében a leghitelesebb szimbóluma Isten Fiának, ahogy az 
elveszett bárány Isten Bárányának. Hogyan lehetséges ez? 
Talán mivel a szimbólumok „anyanyelve" is az ellentétek ta- 
lálkozója, akár a kereszt két ága. S hogy ez a találkozás lehet- 
séges, mi több, az egyetlen és legfőbb találkahelye a szét- 
feszülő mindenségnek, arra csak egy magyarázat van. Az, 
hogy túl mindenen, már itt a Földön eggyek vagyunk az 
Atyában. 

 

 

A harmadik kereszt a felnőttkor keresztje. Minden kereszt 
közül talán a legmeredekebb. Széthúzó találkozó két ága. 
Most kell beilleszkednünk a világba, s ugyanakkor megtanul- 
nunk lemondani róla. Ennek a keresztnek a metszőpontja - 
ahová fejünk illeszkedik, fejünket illesztették - talán legjob- 
ban példázza az evangéliumi paradoxont: „Aki meg akarja 
nyerni életét, veszítse azt el..." Most kell a legvilágosabban 
tudnunk, hogy ház és kocsi nem lehet otthonunk. Minden és 
mindenki erre szorít. Most kell Jézusra gondolnunk, most 
Van Goghra, most Schubertre. Most kell leginkább ellenáll- 
nunk a föld vonzásának, a szeretet és igazság vér szerinti ér- 
telmezésének. Ahogy azt Jézus vallotta: aki az igazságban egy 
velem, az az én testvérem, az az én rokonom, az az én 
anyám... Kemény szavak a világ szemében. De a kereszten? 
Ott e beszéd a szelídség Istenének legszerelmetesebb viga- 
sza. Az egyedül lehetséges haza jóhíre.

 


Az utolsó kereszt az öregkoré. A legsúlyosabb és a leg- 
könnyebb kereszt, mivel az utolsó. Ezért egyszerre a legirre- 
álisabb és legreálisabb. Olajfák kertje, agónia a neve. Három 
fajtáját ismerjük. Az egyik Jézusé. A második a jobb, a har- 
madik a bal latoré. Nekünk, esendő embereknek, ha utolsó 
„keresztünkről" beszélünk, gondolkodunk: épp elegendő a 
jobb lator keresztjét „választanunk". Hogy mit jelent ez: 
Először is: hogy szívünket és szemünket a középső keresztre 
függesztjük, önbizalmunkat bizalomra, igazunkat igazságra, 
féltékenységgel vegyes „szeretetünket", szeretetre, ítéletein- 
ket bűnbánatra és beismerésre cseréljük fel. „A többi néma 
csend"... vallotta Hamlet. És a jobb lator: „A többi kegye- 
lem. A többi tiszta csend..." A többi: a kereszt, minden el- 
lentmondás fölülmúlása, végleges elnémulása. Végre és vé- 
gül a béke - mindennel és mindenkivel.

 


És a bal lator keresztje?

 


Bízzunk benne, hogy az Atya, mindannyiunk irgalmas Is- 
tene, ezt a végső pillanatig fönntartott, kifeszített ellentmon- 
dást, békétlenséget és meghasonlást, azt a fanatikus megosz- 
tottságot is ellenállhatatlan kegyelmébe fogadta, mindennel 
és mindenkivel egyesítette az ő isteni békéjében, és nem en- 
gedte át a mindent és mindenkit kirekesztő semminek. Hin- 
nünk kell, hogy Isten egyenesen elvárja tőlünk, hogy egyet- 
len bal latorról se feledkezzünk el. Erre Jézus a példánk. 
Igaz, barátságába fogadta a jobb latrot, de egyetlen ítélkező 
szava se volt a bal latorhoz. Kihűlő és elnémuló ajka egyet- 
len nagy imádság volt - valamennyiünkért.


2011.04.19. 13:08 Idézet
Nagycsütörtök

 

Fra Angelico: Az utolsó vacsora

 

Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, És hálákat adván, megtörte és ezt monda: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.

(Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 11,23–26)

2011.04.15. 14:15 Idézet
Nagyszerda

Leonardo da Vinci: Tanulmány Az utolsó vacsora: Júdás

 

„Bizony bizony mondom nektek: egyiketek elárul” (Jn 13, 21; Mt 26, 21). János szavait Máté még más részletekkel is kiegészíti. Nemcsak Péter akarta megtudni, ki az áruló, hanem a többieket is elfogta a szorongás: „Elszomorodtak és sorra kérdezték: »Csak nem én vagyok az, Uram?«“ (Mt 26, 22). A végén még Júdás is felveti a kérdést. Jézus burkoltan már megmondta Jánosnak: „Az, akinek a bemártott falatot adom” (Jn 13, 26), a többi kérdésre pedig közvetett választ ad: „Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el” (Mt 26, 23). Júdás azonban, aki cinikus közömbösséggel, barátként ül az asztalnál és az árulást tervezgetve elfogadja a leleplező falatot, nem tud rejtve maradni. Kihívóan leleplezi saját magát: „Csak nem én vagyok az, Mester? – Magad mondtad” (25). Amit az előbb a Mester finom tapintattal fedett fel, azt most kénytelen nyíltan megmondani. Jézus, bár ismerte Júdás célját, kiválasztotta és úgy szerette, mint a többit, figyelmeztette is. A szavak kb. egy évvel előbb hangzottak el: „Nem tizenkettőtöket választottam ki? De egyikőtök ördög” (Jn 6, 70). A címzett akkor is Júdás volt, őt akarta óvni. A vacsora alatt az Úr egy baráti gesztussal jelölte meg - odanyújtotta a bemártott falatot -, egyben próbálta csendesen visszahívni. Még az Olajfák kertjében is tesz egy utolsó kísérletet, hogy visszahúzza őt a szakadéktól: nem löki el magától, hanem elfogadja a baráti csókot. Júdás azonban már a Gonosz zsákmánya, akinek harminc ezüstért adta oda magát. Jézus kénytelen kijelenteni: „Az Emberfia ugyan elmegy, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja” (Mt 26, 24). E súlyos szavak megvilágítják az áruló félelmetes felelősségét. Júdás nem szeretetből, hanem anyagi érdekből követte a Mestert, a kapzsiság pedig gonosztevővé tette. Apródonként lopkodta a pénzt, aztán egy csekély összegért elárulta Azt, aki többé már nem érdekelte, mivel nem kecsegtette semmiféle földi előnnyel. Így beteljesedtek a zsoltár szavai: „Még barátom is, aki együtt ette kenyerem velem, az is ellenem emelte sarkát” (Zsolt 41, 10).

http://tiszta-szivvel.blogspot.com/2010/03/nagyszerda-sotetseg-oraja.html


2011.04.15. 11:14 Idézet
Nagykedd
 
János 13. 22-30
 
Az áruló távozik.
 
E szavak után Jézus mélyen megrendült lelkében, és kijelentette: "Bizony, bizony mondom nektek: Közületek egy elárul engem." 
A tanítványok erre összenéztek, mert nem tudták, hogy melyikükről mondja. 
Tanítványai közül egyik, akit szeretett Jézus, ott nyugodott Jézus keblén 
Simon Péter intett neki és kérte: "Kérdezd meg, kiről beszél?" 
Az Jézus keblére hajolt és megkérdezte: "Uram, ki az?" 
Jézus így felelt: "Az, akinek a bemártott falatot adom." Ezzel bemártotta a falatot és karióti Júdásnak, Simon fiának nyujtotta. 
A falat után mindjárt belé szállt a sátán. Jézus csak ennyit mondott: "Tedd meg hamarosan, amit tenni akarsz!" 
Az asztaltársak közül senki nem értette, miért mondta ezt neki. 
Mivel Júdásnál volt a pénz, némelyik azt gondolta, hogy Jézus megbízta: "Vedd meg az ünnepre, ami szükséges," vagypedig, hogy adjon valamit a szegényeknek. 
Miután átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt. 

2011.04.14. 12:47 Idézet
Nagyhétfő

Működésének harmadik évében, az utolsó húsvét előtti időben Jézus szamárcsikó hátán ülve ment Jeruzsálembe. Az út szélén állók örvendezve hozsannáztak, s eléterítették az útra ruháikat és a pálmafa ágait, amerre Jézus elhaladt. ​Jézus bement a jeruzsálmi templomba és kiűzte azokat, akik a templomban adtak-vettek, a pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait pedig fölforgatta. Ezután Jézus otthagyta őket és elhagyta Jeruzsálemet is. A néhány órányi járásra levő Betániába ment éjszakára. Reggel visszafelé menve útközben megéhezett. Az út mellett egy fügefa állt, amin egyetlen gyümölcs sem volt, csak levél.

 

Mt 18-22.
 
A terméketlen fügefa.
 
Reggel, a városba visszatérőben, megéhezett. Látott az út mellett egy fügefát. Odament hozzá, de csak leveleket talált rajta. Erre így szólt: "Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé!" A fügefa tüstént elszáradt. Ennek láttára a tanítványok csodálkozva kérdezték: "Hogyan száradhatott el így egyszerre a fügefa?" 
"Bizony mondom nektek, felelte Jézus, ha hitetek lesz és nem kételkedtek, nemcsak azt tehetitek meg, ami a fügefával történt, hanem, ha ennek a hegynek azt mondjátok: emelkedjél föl és vesd magad a tengerbe! - úgy lesz. Bármit kértek bizalommal imádságtokban, megkapjátok." 

[106-87] [86-67] [66-47] [46-27] [26-7] [6-1]

 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt